Om CHILDX

Vårt arbete

ChildX arbetar för att stoppa kommersiell sexuell exploatering av barn, det vill säga sexuella övergrepp mot barn där förövaren använder betalning eller annan form av ersättning som ett av sina maktmedel. Stiftelsen grundades 2014 och är verksam både i Sverige och internationellt. Vår vision är en värld fri från människohandel och andra former av kommersiell sexuell exploatering av barn.

Vi arbetar systemförändrande vilket innebär att vi vill förändra samhällets syn på kommersiell sexuell exploatering i grunden. Vi vill gå från att övergreppen ses som det utsatta barnets ansvar till att det ses som en våldsutsatthet, där förövaren är den enda skyldiga parten. Det kräver en förändring både inom formella system som rättsväsende, vård- och utbildningssektorn såväl som inom informella system som kulturella normer och attityder.

Målet är att skapa en kultur där kommersiell sexuell exploatering av barn inte tolereras. Där offer får stöd och sina rättigheter uppfyllda, där gärningsmän ställs till svars och där preventivt arbete bedrivs för att förebygga framtida övergrepp.

De främsta experterna på hur kommersiell sexuell exploatering ska bekämpas är de som själva har överlevt det. Därför jobbar vi nära överlevare för att ta del av deras expertis och lyfta deras röster. Vi har ett barnrättsperspektiv i allt vi gör och arbetar med barnets bästa i centrum.

ChildX arbete för att stoppa kommersiell sexuell exploatering av barn har tre ben:

  • Kunskapshöjande arbete
  • Fältbyggande insatser
  • Påverkansarbete

Kunskapshöjande arbete

För att skydda barn från att utsättas, samt säkerställa att fler av de barn som utsätts identifieras och får ett bra bemötande samt sina rättigheter tillgodosedda jobbar vi aktivt med kunskapshöjande insatser. Vi sammanställer forskning, kunskap och erfarenheter på området för att öka kännedomen om problem och lösningar samt ger underlag till beslutsfattare på nationell och internationell nivå.

Genom åren har ChildX i samarbete med andra organisationer producerat en rad rapporter som exempelvis:

Rapporterna är en viktig del av vårt kunskapshöjande och opinionsbildande arbete för att lyfta frågan brett. Läs fler av våra rapporter här.

Som en del av vårt kunskapshöjande arbete genomförde vi våren 2023 den första nationella konferensen mot kommersiell sexuell exploatering av barn i samarbete med Ellencentret, Jämställdhetsmyndigheten med NSPM, Novahuset och OKSE.

Påverkansarbete

Vårt påverkansarbete är en viktig del för att skapa en hållbar och rättvis samhällsutveckling. Det gör vi genom att påverka lagar, regler, policyer och rekommendationer som är nödvändiga för att skapa förändring på systemnivå. ChildX bedriver påverkansarbete med nyckelaktörer inom området både internationellt och i Sverige. Vi jobbar också för att på olika sätt sprida kunskap och engagemang till allmänheten och olika grupper av människor som kan bidra till att skapa förändring.

Som en del av vårt påverkansarbete har vi tillsammans med Novahuset och Ellencentret startat organisationerna mot kommersiell sexuell exploatering av barn. Syftet är att granska statens insatser och säkerställa utsatta barns rättigheter. Läs mer om OKSE här.

ChildX medverkar även regelbundet i medier, paneler och debatter för att sprida kunskap om frågan till en bred allmänhet, flytta opinionen och för att påverka makthavare.

Förutom detta genomför vi också påverkanskampanjer för att sätta ljuset på frågan och föra fram våra krav till politiker. Exempel på påverkanskampanjer vi släppt:

Fältbyggande insatser

Kommersiell sexuell exploatering är en komplex utmaning som inte går att lösa på egen hand. Vi behöver skapa och utveckla en gemensam riktning tillsammans med andra aktörer inom samma fält, och gärna mellan olika sektorer.

Därför jobbar ChildX med fältbyggande insatser för att tillsammans med andra identifiera viktiga utmaningar och möjligheter och öka kapaciteten samt effekten av fältets gemensamma insatser. Tillsammans kan vi nyttja den kollektiva kraften med målet att skapa systemförändring.

Rent konkret för vi samman organisationer och aktörer som på olika sätt arbetar mot kommersiell sexuell exploatering av barn. Vi skapar nätverk och genomför kapacitetsbyggande insatser.

I dagsläget driver ChildX två kluster som en del av vårt fältbyggande arbete.

1. Stödklustret

Stödklustret är ett samarbete mellan ChildX, 1000Möjligheter, MÄN, Novahuset, Storasyster och Tjejzonen. Organisationerna ger lågtröskelstöd i form av t.ex. chatt, mail eller rådgivning till barn och unga som utsatts för sexualiserat våld.

Klustrets mission är ”ett Sverige där inga barn och unga som utsätts för sexuellt våld saknar kvalificerat stöd när de behöver det.” För att nå dit krävs ett stärkt barnrättsbaserat lågtröskelstöd och samordning mellan fältets aktörer.

Ett av klustrets första projekt har varit att ta fram en AI-modell som kan effektivisera stödet och spara tid för både anställda och volontärer, genom att automatiskt fylla i formulär samt sammanställa textunderlag. AI-modellen ska även hjälpa till att identifiera mönster genom att tidigt kunna se trender som kan leda till att organisationerna snabbare kan agera på utmaningar som de stödsökande beskriver.

2. Beyond Survivors

Beyond Survivors är ett nätverk för organisationer som leds av överlevare av prostitution och människohandel. Nätverket initierades och koordineras av ChildX och är ett samarbete mellan Footprint to Freedom (Nederländerna, Uganda, Rwanda och Kenya), Ge-STAC (Tyskland) och Inte Din Hora (Sverige).

Ett av nätverkets första projekt är att skapa en onlinekurs från överlevare till överlevare. Målet med kursen är att hjälpa fler överlevare att få stöd, kunskap och verktyg för att främja förändring. Kursen ska också bidra till verktyg för hur man kan använda sin egen erfarenhet som en resurs för att stödja andra överlevare och driva politisk påverkan.