Lagar och konventioner

Svensk lagstiftning

Barn har rätt att inte utsättas för kommersiell sexuell exploatering. Det här regleras både i svensk lagstiftning och internationella konventioner som Sverige har skrivit under. De svenska lagar som ska skydda barn från att utsättas för kommersiell sexuell exploatering finns samlade under följande kapitel i Brottsbalken:

 • Sexualbrottslagstiftningen (Brottsbalken kap 6);
  • Våldtäkt mot barn
  • Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling
  • Utnyttjande av barn genom sexuell posering
  • Kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte
 • Brott mot frihet och frid (Brottsbalken kap 4)
  • Människohandelsbrottet
  • Olaga integritetsintrång
 • Brott mot allmän ordning (Brottsbalken kap 16)
  • Barnpornografibrott

Sexualbrottslagstiftningen finns samlad i 6 kapitlet i Brottsbalken. I dag skiljer svensk lagstiftning på om ett sexualbrott riktats mot ett yngre eller äldre barn. Yngre barn har ett starkare skydd än äldre barn och åldersgränsen går vid 15 år.

Sexualbrott mot barn under 15
När det gäller barn under 15 år bedöms sexuella handlingar som sexualbrott oavsett vad barnets inställning till handlingen har varit. Flera av straffbestämmelserna i 6 kapitlet, inte minst våldtäktsbestämmelsen, bygger på människors förmåga till viljeuttryck. En utgångspunkt är att ett barn under 15 år, på grund av sin utvecklingsnivå och sin beroendeställning, aldrig kan samtycka till sexuella handlingar. För att dömas till ansvar är det tillräckligt att gärningspersonen varit oaktsam beträffande att barnet är under 15 år (6 kap. 13 § BrB).

Sexualbrott mot barn över 15
Ett barn som fyllt 15 år har generellt sett samma skydd som en vuxen. Det finns dock några undantag, bland annat gällande kommersiell sexuell exploatering. När det gäller köp av sexuella handlingar online eller offline finns två brott som kan aktualiseras för barn över 15 år: utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling och utnyttjande av barn för sexuell posering.

Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling
Straffbestämmelsen om utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling finns i 6 kapitlet 9 § Brottsbalken. Brottet tar i första hand sikte på köp av sexuella handlingar av barn över femton år eftersom barn under 15 år skyddas mot att utsättas för alla sexuella kränkningar. Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling aktualiseras när ett barn utsätts för kommersiell sexuell exploatering under en fysisk träff. Ersättningen som ges till barnet behöver inte vara pengar, utan kan även vara kläder, alkohol, narkotika eller andra saker. För brottet föreskrivs fängelsestraff i högst fyra år.

Utnyttjande av barn för sexuell posering
Brottet innebär att en person främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år att utföra eller medverka i sexuell posering. Detsamma gäller om en person gör samma sak mot ett barn som fyllt femton men inte arton år, om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. Att ge ett barn ersättning för att utföra eller medverka i sexuell posering är en form av främjande och därför kan förövaren dömas enligt denna lagstiftning.

Straffet för utnyttjande av barn för sexuell posering är böter eller fängelse i högst två år. Är brottet grovt, döms för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Barnpornografibrott
Den som skildrar, innehar, sprider, producerar eller på annat sätt befattar sig med pornografiska bilder av barn döms för barnpornografibrott till fängelse i högst två år; vid grovt brott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år (16 kap.10 a § Brottsbalken).

Straffbestämmelsen om barnpornografibrott omfattar bilder som föreställer både verkliga barn och fiktiva barn. Samtliga gärningsformer som ryms inom barnpornografibrottet innebär en kränkning av barn i allmänhet. Barn ska inte sexualiseras och avbildas i sexuella sammanhang. Många gärningsformer innebär också en kränkning av ett enskilt barns frid och sexuella integritet.

I dagens svenska lagtext och praxis återfinns skrivelser för att barn över 15 år och med viss pubertetsutveckling inte ska bedömas med samma mått som yngre och detta särskilt vid sexuella handlingar mot sig själv eller framför en kamera. Argument för detta innefattar personlig och sexuell integritet samt det sexuella självbestämmandet.

Människohandel
Människohandelsbrottet finns i 4 kap. 1 a § Brottsbalken. Den svenska bestämmelsen bygger på den internationella rätten. Det ska finnas ett agerande (ex. lura, rekrytera, förmedla, transportera, ta emot eller annonsera ett barn) som syftar till att barn ska exploateras. Exploateringen behöver inte ha skett för att en person ska kunna dömas för människohandel, en handling i syfte att exploatera barnet är tillräckligt. Barn befinner sig i en så sårbar situation att alla åtgärder som syftar till att barnet ska utnyttjas är människohandel. Det innebär till exempel att det inte ska spela någon roll för straffansvaret om barnet har utsatts för hot, våld, lögner eller andra påtryckningsmedel.

Läs mer här om hur vi tycker att lagarna behöver förändras för att stärka skyddet för barn som utsätts för kommersiell sexuell exploatering.

Konventioner

Barnkonventionens fyra grundpelare är artikel 2, 3, 6 och 12. När man läser alla övriga artiklar ska man läsa dem med grundprinciperna ”som glasögon”. Ett av de mest grundläggande resultaten av barnkonventionen är synen på barn som rättighetsbärare och som aktiva, deltagande samhällsmedlemmar.

Barnkonventionens artiklar gällande kommersiell exploatering av barn;

 • Artikel 34. Barn ska skyddas från alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.
 • Artikel 35. Varje stat ska förhindra bortförande och försäljning av, eller handel med, barn.
 • Artikel 39. Barn som har utsatts för vanvård, utnyttjande, övergrepp, tortyr eller väpnade konflikter har rätt till rehabilitering och social återanpassning.

Utöver dessa artiklar tillkommer tilläggsprotokollet om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi.

Lanzarotekonventionen
Syftet med konventionen är att förebygga och bekämpa sexuell exploatering. Genom att anta konventionen har Sverige åtagit sig att vidta nödvändiga lagstiftningsåtgärder eller andra åtgärder för att förebygga alla former av sexuell exploatering av och sexuella övergrepp mot barn, skydda barn samt säkerställa att de personer som möter de utsatta har tillräckliga kunskaper om sexuell exploatering av och sexuella övergrepp mot barn.

Här har man också åtagit sig att säkerställa att utredningar och straffrättsliga förfaranden inte försvårar det trauma som barnet upplevt och att rättsskipningen följs upp med hjälpinsatser, om lämpligt. Uttryckligen står det att ”Varje part ska säkerställa att utredningar och straffrättsliga förfaranden prioriteras och genomförs utan obefogad försening”. Lanzarotekonventionen undertecknades av Sverige 2007 och ratificerades 2013.