Om KSE

Fakta

Kommersiell sexuell exploatering av barn (KSEB) kallas också betalda sexuella övergrepp mot barn. Det här är när barn utsätts för sexuella handlingar i utbyte mot någon form av ersättning. Ersättningen kan ges i pengar eller gåvor till barnet eller andra personer.

Det kan till exempel handla om att en annan ung person eller en äldre vuxen har betalat för en nakenbild, en livesändning eller har träffat den utsatte fysiskt för att begå betalda övergrepp.

Den som utsätts för kommersiell sexuell exploatering är i betydligt större risk för att också utsättas för ytterligare våld och övergrepp, och precis som i alla former av sexuellt våld är det flickor som drabbas hårdast.

Ibland används också “Sex mot ersättning” men eftersom kommersiell sexuell exploatering handlar om våld, makt och övergrepp och inte om sex, som förutsätter samtycke och ömsesidighet, så använder vi inte begreppet “sex” mot ersättning. Av samma anledning använder vi inte heller begrepp som barnsexhandel eller barnprostitution.

Varför sker kommersiell exploatering av barn?

Kommersiell sexuell exploatering av barn handlar inte om sex, utan i grund och botten om makt, våld och dominans. Våldet skapar och upprätthåller också maktrelationer i samhället genom att förövarna, männen, anser sig ha rätt till en annan människas kropp och med påtryckningsmedel skapar en sexuell handling som barnet annars aldrig hade samtyckt till.

Det är därför viktigt att förstå att också kommersiell sexuell exploatering av barn är ett jämställdhetsproblem, ett resultat av ett ojämställt samhälle, och en konsekvens av normer för sex och sexualitet som utgår från mäns syn på kvinnor och barns kroppar. Detta syns också i den SIFO-undersökning som ChildX och Realstars har gjort som visar att var sjunde man har en positiv inställning till att personer betalar för sexuella handlingar från en annan person.

För även om både flickor och pojkar och barn med transerfarenhet utsätts för kommersiell sexuell exploatering, är förövaren i de allra flesta fall en man. Det är dessa förövare som är den grundläggande orsaken till att barn utsätts och det är dessa förövare som måste förändras – inte barnen.

Hur många är utsatta?

I varje klass av årskurs nio och på gymnasiet är det motsvarande 1-2 barn som har blivit utsatt för kommersiell sexuell exploatering. På nationell nivå motsvarar det här 36.000 barn och unga.

Varje år genomför ChildX en nationell sifo-undersökning som tittar på hur vanligt det är med kommersiell sexuell exploatering.

Sifon från 2023 visar att:

  • Nära var tionde tonårstjej har blivit utsatt för betalda övergrepp.
  • 7% av de tillfrågade tjejerna mellan 15-19 år har tagit emot ersättning för att skicka sexuellt material på Snapchat.

“Jag träffade männen på raster och sedan även under lektionstid. Männen plockade ofta upp mig på skolparkeringen. Jag träffade även dem efter skolan och på kvällar och nätter då mina föräldrar trodde att jag sov över hos kompisar.”

Läs gärna mer och ta del av fler studier om antalet utsatta barn i rapporten “Alla tittade men ingen såg”.

Vilka är det som utsätts?

Alla barn kan utsättas för kommersiell sexuell exploatering men det finns en del faktorer som ökar risken. Att identifiera dessa och sätta in åtgärder för tidigare upptäckt och stöd är ett sätt att förebygga kommersiell sexuell exploatering.

Av tidigare forskning framgår olika faktorer som kan öka risken att bli utsatt, några av de vanligaste är:

  • tidigare sexuella övergrepp
  • ekonomisk utsatthet
  • bristande stöd från vuxna
  • utanförskap
  • psykisk ohälsa

Det är inte ovanligt att flera sårbarhetsfaktorer samspelar, och skapar ytterligare sårbarhet, som exempelvis en hög skolfrånvaro eller att barnet placeras utanför hemmet. Det är en kombination av tunga händelser som pågår under en längre tid som skapar en sårbarhet hos barnen som förövarna utnyttjar.

“Jag kände att jag mådde dåligt oavsett så… det spelade ingen roll.”

Utöver de sårbarhetsfaktorer som nämns ovan finns även andra riskgrupper som generellt har en större risk att utsättas. Majoriteten av de som utsätts för kommersiell sexuell exploatering är flickor. Förutom denna grupp löper även barn, både pojkar och flickor, inom HBTQI-gruppen en ökad risk för att utsättas.

Med det sagt så är det inte sårbarheten som gör att barn utsätts för kommersiell sexuell exploatering. Det enda som gör att barn utsätts är att det finns män som vill betala för och utnyttja barns kroppar. Utan efterfrågan – inga övergrepp.

Vilka är förövarna?

Även om både flickor och pojkar och barn med transerfarenhet utsätts för kommersiell sexuell exploatering, är förövaren i de allra flesta fall en man. Det är dessa förövare som är den grundläggande orsaken till att barn utsätts och det är dessa förövare som måste förändras – inte barnen.

Stiftelsen Allmänna Barnahuset har gjort återkommande studier bland gymnasieelever gällande erfarenheter av sexuella övergrepp. Den senaste studien visar att fler än åtta av tio förövare (84 %) var män. Här såg det dock lite annorlunda ut beroende på om barnet som hade utsatts var en pojke eller en flicka. I de fall där offret var en flicka var 96 procent av förövarna män och i de fall där en pojke hade utsatts var 60 procent av förövarna män och 20 procent kvinnor.

I rapporten Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling – en uppföljning av lagens tillämpning från Brå (2022) genomfördes en ärendestudie på 69 anmälda fall av utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. I 61 av de 69 fallen fanns det en identifierad gärningsman och i samtliga ärenden var den misstänkte förövaren en man.

Det är också viktigt att förstå att det för förövaren inte bara handlar om det sexuella övergreppet, utan att genom ersättning skaffa sig tillgång till, och kontroll över, en annan människas kropp. Drivkraften att känna makt över en annan människa, och utan att ta hänsyn till den personens mående innan och under övergreppet eller övergreppets konsekvenser efteråt, är ofta kännetecknande hos förövare.

Vad behöver ske för att stoppa övergreppen?

På samhällsnivå så handlar problemet i grund och botten om mäns efterfrågan på att köpa barns kroppar. Om det inte fanns en efterfrågan skulle det inte ske några betalda övergrepp på barn. Det innebär att det krävs omfattande insatser för att motverka just efterfrågan och mäns syn på kvinnor och barns kroppar som någonting som är till salu.

Problemet är dock komplext och det krävs många olika insatser för att stoppa den kommersiella sexuella exploateringen av barn, stötta de barn som utsätts och döma förövare som begår brottet. Det behövs till exempel också ökad kunskap om problemet både hos vuxna och barn, samt hos yrkesverksamma som möter barn som är eller riskerar att bli utsatta. ChildX arbetar också hårt för att lagstiftningen ska skärpas så att alla barn får ett starkt, likvärdigt skydd.

På sidan Politiska krav har vi samlat några av de politiska åtgärdsförslag som vi driver.