POLITISKA KRAV

Inget barn ska behöva utsättas för betalda sexuella övergrepp. För att förhindra detta och säkerställa skydd och stöd till de barn som utsätts kräver ChildX följande: 

  • 1

    Utveckla det identifierande och uppsökande arbetet av barn som utsätts för kommersiell sexuell exploatering. För att identifiera fler är det nödvändigt att behöriga myndigheter får i uppdrag att utveckla rutinfrågor om kommersiell sexuell exploatering till elevhälsan, socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin. Polismyndigheten bör även få i uppdrag att utarbeta ett metodstöd för sitt uppsökande arbete samt bredda det uppsökande arbetet till att omfatta fler digitala plattformar.

  • 2

    Genomför ett nationellt kunskapslyft om kommersiell sexuell exploatering av barn som omfattar de yrkesgrupper som möter målgruppen. Kunskapslyftet bör innehålla information om utsatta barns rättigheter, bemötande av målgruppen, orsaker till och konsekvenser av exploatering samt vilka insatser som behövs för att förebygga och stoppa exploatering.

  • 3

    Alla barn upp till 18 år måste ha samma straffrättsliga skydd mot sexuellt våld. I dag mildras förövarens ansvar när barnet fyllt 15 år vilket inte är i linje med barnets rättigheter. Lagstiftningen behöver ändras så att all kommersiell sexuell exploatering av barn 15-17 år harmoniseras med sexualbrott mot barn under 15 år. Det måste även införas ett strikt ansvar som lägger ansvaret för att kontrollera åldern på förövaren, så barnets skydd inte påverkas av förövarens upplevelse av barnets ålder.