Inget barn ska behöva utsättas för betalda sexuella övergrepp. För att förhindra detta och säkerställa skydd och stöd till de barn som utsätts kräver ChildX följande:

  1. Utveckla det identifierande och uppsökande arbetet av barn som utsätts för betalda övergrepp

För att identifiera fler är det nödvändigt att behöriga myndigheter får i uppdrag att utveckla rutinfrågor om kommersiell sexuell exploatering till elevhälsan, socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin. Polismyndigheten bör även få i uppdrag att utarbeta ett metodstöd för sitt uppsökande arbete samt bredda det uppsökande arbetet till att omfatta fler digitala plattformar.

2. Genomför ett nationellt kunskapslyft om kommersiell sexuell exploatering av barn som omfattar de yrkesgrupper som möter målgruppen

Kunskapslyftet bör innehålla information om utsatta barns rättigheter, bemötande av målgruppen, orsaker till och konsekvenser av exploatering samt vilka insatser som behövs för att förebygga och stoppa exploatering.

3. Sverige måste arbeta för ett effektivt internationellt regelverk för att bekämpa övergrepp av barn på nätet

Internetaktörer erbjuder en ny infrastruktur som möjliggör för förövare att utsätta barn och sprida övergreppsmaterial i stor skala. Trots detta finns det i dag inga lagar som kräver att de bekämpar sexuella övergrepp mot barn på sina plattformar.

Det pågår nu en process i EU för att få ett regelverk på plats. Vi vill att Sveriges regering tar tydlig ställning för att få på plats en lag som ger barn tillräckligt och effektivt skydd och säkrar att internetaktörer arbetar uppsökande för att hitta, förhindra och stoppa övergrepp på och genom nätet. Det måste ske snarast.