2022-06-10

Pressmeddelande: Vården och rättsväsendet kring utsatta barn granskas i rapport

Pressmeddelande: Vården och rättsväsendet kring utsatta barn granskas i rapport

Barn som utsätts för kommersiell sexuell exploatering kan vara i kontakt med stödsystemet i flera år utan att de identifieras. I de fall barn identifieras brister insatserna som ska skydda från fortsatta övergrepp. Det visar den granskande rapporten “Alla tittade men ingen såg” som släpps idag av Ombudsmannen mot kommersiell sexuell exploatering av barn.

Det som framgår i rapporten är att det idag finns så stora brister i stödet till och skyddet av utsatta barn att det inte går att kalla det för något annat än ett systemfel, säger Gabriella Kärnekull Wolfe, ombudsman mot kommersiell sexuell exploatering av barn.

Rapporten är den första som tar ett helhetsgrepp kring den kommersiella sexuella exploateringen av barn i Sverige genom att granska hur vård- och stödsystemet samt rättsväsendet fungerar för utsatta barn. Slutsatserna visar att det finns allvarliga brister i identifiering och bemötande som leder till att exploateringen av barnen, som oftast är flickor, kan pågå i många år innan den stoppas.

– Vi ser att vuxna misstror barnen eller förminskar utsattheten. Exploateringen ses ofta som ett beteendeproblem hos barnet vilket gör att insatserna fokuserar på att barnet ska förändras eller “sluta” med sitt beteende. Men exploatering är inget val, det är övergrepp, säger Gabriella Kärnekull Wolfe.

I dagsläget finns det inga rekommendationer eller riktlinjer för vilka insatser som vården och socialtjänsten ska sätta in för målgruppen. Det gör att barns tillgång till hjälp varierar i stor utsträckning. Vissa får ingen hjälp alls medan andra blir placerade på särskilda ungdomshem eller får behandling mot självskadebeteende.

Att det saknas riktlinjer och rekommendationer för målgruppen är rättsosäkert och skapar en mycket ojämlik vård. Två välbehövda åtgärder för att börja förbättra situationen är att ta fram riktlinjer och rekommendationer samt att öka kunskapen hos yrkesgrupper som möter målgruppen, säger Gabriella Kärnekull Wolfe.

Intervjuer och genomgångar av domar visar även att barn utsätts i sammanhang och på arenor där det finns många vuxna omkring. Förövare kan till exempel hämta upp barnen vid skolor, från HVB-hem eller i anslutning till besök hos BUP.

Läs “Alla tittade men ingen såg” här

Om rapporten: Rapporten är skriven fritt utifrån två studier; en kvalitativ intervjustudie med sex personer utsatta för kommersiell sexuell exploatering som barn genomförd av Wanjiku Kaime, universitetslektor vid Mittuniversitetet samt en studie innehållandes en kartläggning av rättsväsendet i lag och praktik genomförd av Madeleine Sundell, barnrättsjurist. Dessa studier har kompletterats med en genomgång av domar mellan 2020 till 2022 och relevant litteratur. För mer information om rapporten och metod, se rapporten.