2022-02-17

Debatt: Vår nya ombudsman ska sätta press på regeringen

Vår nya ombudsman ska sätta press på regeringen

Regeringen måste se till att barn som utsätts för kommersiell sexuell exploatering får samma rättigheter, vård och stöd som barn som utsätts för annat våld. Nu tillsätter vi Ombudsmannen mot kommersiell sexuell exploatering av barn – som ska granska regeringens arbete på området, skriver organisationerna Child10, Ellencentret och Novahuset. 

Alla barn som utsätts för våld ska ha samma rätt till vård, stöd och återupprättelse men i dag har barn som utsätts för kommersiell sexuell exploatering sämre tillgång till dessa rättigheter. Vi menar att det här sker på ett sådant systematiskt sätt att det särskiljer sig från samhällets bemötande av barn som är utsatta för andra former av våld.

Med kommersiell sexuell exploatering menas betalda övergrepp på barn. Det här är ett problem som är långt mycket mer utbrett i Sverige än de flesta tror. Drygt 22 000 barn och unga kan ha blivit utsatta för betalda övergrepp. Det innebär att det finns motsvarande en elev i varje klass på årskurs 9 och gymnasiet som har blivit utsatta för den här typen av brott.

Offren skuldbeläggs
Grundproblemet som har skapat bristerna i samhällets stödinstanser är att kommersiell sexuell exploatering varken identifieras, bemöts eller behandlas som en våldsutsatthet. Två tydliga exempel på det är:

Kommersiell sexuell exploatering ingår inte i de nationella styrdokument som används för att identifiera barn som utsätts för våld. Det innebär att enskilda myndighetsutövare och vårdinstanser saknar stöd för att identifiera och förstå att de barn de möter som befinner sig i kommersiell sexuell exploatering faktiskt är utsatta för våld. Om man inte vet vad man ska leta efter så hittar man det inte.

I de fall som barn faktiskt identifieras så skuldbeläggs de ofta för sin egen utsatthet, vilket bekräftas av flera nyligen publicerade rapporter. Synen på att barnet har ett eget ansvar och har samtyckt till exploateringen genom att ta emot ersättning är djupt rotad inom både vård- och stöd samt rättssystemet.

Inte samma rättigheter
Båda de här systemfelen leder till den allvarliga konsekvensen att utsatta barn blir kvar i exploateringen, antingen för att de inte identifieras alls eller för att de skuldbeläggs för sin egen utsatthet och därför sätts inga åtgärder in. I praktiken innebär det här att barn som utsätts för betalda övergrepp inte har samma rättigheter som barn som utsätts för andra former av sexuellt våld.

Genom Lanzarotekonventionen har Sverige åtagit sig att genomföra insatser för att förebygga sexuell exploatering, identifiera de barn som utsätts och ge dessa ge skydd och stöd. Vi menar att Sverige i dag brister på samtliga punkter i detta konventionsåtagande.

Ny ombudsman ska granska staten
Staten måste göra mer för att säkerställa utsatta barns rättigheter och därför har nu civilsamhällesorganisationerna Child10, Ellencentret och Novahuset tagit initiativ till och finansierat den nya granskningsfunktionen Ombudsmannen mot kommersiell sexuell exploatering av barn.

Ombudsmannens kommer att granska Sveriges arbete utifrån internationella konventioner och utsatta barns egna upplevelser och behov. Rollen innehas av Gabriella Kärnekull Wolfe som är en av de främsta experterna i frågan och grundare av Sveriges första gräsrotsorganisation för överlevare av kommersiell sexuell exploatering.

Barns utsatthet för kommersiell sexuell exploatering försvinner inte genom att dessa barn konsekvent utelämnas i det våldsförebyggande arbetet. Nu måste regeringen omedelbart vidta omfattande åtgärder för att förebygga exploateringen samt säkerställa så de tusentals barn som utsätts får den vård och det stöd de har rätt till. Ombudsmannen mot kommersiell sexuell exploatering av barn är en viktig del i att följa upp och kvalitetssäkra dessa åtaganden.Jacob Flärdh
Generalsekreterare Child10 

Zandra Kanakaris Generalsekreterare Ellencentret 

Magnus Oskarsson Verksamhetschef Novahuset

Läs artikeln här.