2024-05-29

ChildX och Ecpat Sverige släpper egen valundersökning

Barns trygghet på nätet, inklusive deras rätt att inte utsättas för sexuella övergrepp, står högt på den politiska dagordningen i Bryssel.

Onlineplattformar måste ta sitt ansvar för att stoppa spridningen av övergreppsmaterial, men i dag finns ingen EU-lagstiftning som kräver det av företagen. EU-kommissionen har lagt ett förslag om en sådan lagstiftning, och EU-parlamentet har kommit fram till en gemensam uppfattning om det förslaget. Blir EU-parlamentets gemensamma ståndpunkt verklighet skulle möjligheterna att bekämpa spridningen vara sämre än de är idag. Medlemsstaterna har ännu inte kommit överens. Förhandlingar mellan EU-kommissionen, EU-parlamentet och ministerrådet kommer avgöra vilka möjligheter det finns att stoppa spridning av övergreppsmaterial och grooming.

Partiernas inställning till förslaget om att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet har presenterats i flera valbarometrar (Sveriges Kvinnoorganisationer, SVT).

Nu presenterar ChildX och ECPAT Sverige den första valbarometern gjord av barnrättsorganisationer (inom denna fråga) där partierna fått möjlighet att ge fördjupade svar kring de olika delarna i den kommande EU-gemensamma lagstiftningen som har varit föremål för mycket debatt.

Alla partier utom Sverigedemokraterna säger att de är positiva till lagförslaget – och det tycker vi är en glädjande utveckling, eftersom svaren varit mer negativa i andra enkäter (Sveriges Kvinnoorganisationer och SVT). Vi vill dock poängtera att frågorna är ställda på olika sätt i alla tre enkäter och att SVT:s valbarometer ställer frågan på ett vilseledande sätt, vilket gjort att flertalet kandidater senare bett om att få ändra sitt svar. Socialdemokraterna är det enda parti som genomgående svarat positivt i alla tre enkäter.

Spridningen av övergreppsmaterial på barn på nätet är ett stort och globalt samhällsproblem. Vi vet att spridningen är ett övergrepp i sig som kan få med sig allvarliga konsekvenser för barns hälsa och utveckling på både lång och kort sikt. Vi vet också att det här är en fråga som berör många barn.

Över 60 % av allt övergreppsmaterial som upptäcks lagras på servrar som finns i EU. Hur EU väljer att hantera frågan är därför av avgörande betydelse för barn i hela världen, nu och i framtiden. Möjligheterna att stoppa spridningen förbättras i takt med den tekniska utvecklingen – men utan permanent lagstiftning kommer EU:s viktiga integritetsskyddslagstiftning utgöra hinder för barns personliga integritet och deras rätt att inte utsättas för sexuella övergrepp på eller via nätet.

Flera av partierna hänvisar till att de ställer sig bakom EU-parlamentets ståndpunkt när det kommer till förslaget om CSA-förordning. Vi, ECPAT Sverige och ChildX, är mycket kritiska till EU-parlamentets ståndpunkt, som är en försämring av möjligheterna att stoppa spridning av övergreppsmaterial jämfört med hur läget ser ut i dag.

I dag är det frivilligt för företag att använda tekniska verktyg för att upptäcka sexuella övergrepp mot barn på sina tjänster. Om EU-parlamentets version blir gällande lagstiftning skulle tekniska verktyg bara få användas när det finns skälig misstanke mot en användare eller grupp av användare om att de använder tjänsten för att sprida övergreppsmaterial på barn. En sådan lösning kommer inte att på ett effektivt sätt kunna stoppa det samhällsproblem som är sexuella övergrepp mot barn.

Vi ställer oss i stället bakom en lagstiftning som utgår från en riskbedömning av varje plattform. En lagstiftning som innehåller möjlighet att agera mot plattformar när det gäller att upptäcka nytt material i större utsträckning än det som EU-parlamentet föreslår, och när det gäller att upptäcka grooming – som EU-parlamentet har tagit bort i sin helhet.

 

ChildX och ECPAT Sverige kräver därför:

  • Att Sverige och EU ställer sig bakom en förordning för att förhindra sexuella övergrepp mot barn på nätet genom att upptäcka och ta bort detta innehåll. Förordningen måste innefatta känt och okänt övergreppsmaterial och grooming. Detta för att på ett effektivt sätt kunna stoppa spridning av allt övergreppsmaterial och minska fortsatt skada och trauma för utsatta barn.
  • Att förordningen omfattar alla onlineplattformar och att domstolars beslut om spårningsorder (skyldighet att använda tekniska verktyg för att upptäcka övergreppsmaterial på en tjänst) måste vara baserad på en riskbedömning av tjänsten och inte att det finns skälig misstanke om konkret brott.
  • Att förordningen måste möjliggöra och ställa krav på utvecklingen av effektiv och heltäckande teknik för att bättre skydda barn från sexuella övergrepp online, både nu och framåt. Den tekniska utvecklingen går så fort att lagstiftningen inte får vara ett hinder för möjligheten att på ett bättre sätt stoppa spridningen av övergreppsmaterial.

Partierna har fått besvara följande frågor:

  1. Ställer du dig bakom en förordning om att förebygga sexuella övergrepp mot barn på nätet genom att upptäcka och ta bort detta innehåll?
  2. Ställer du dig bakom att en sådan förordning omfattar att upptäcka och ta bort känt och hittills okänt övergreppsmaterial på barn?
  3. Ställer du dig bakom att en sådan förordning inkluderar att upptäcka och stoppa grooming?
  4. Ställer du dig bakom en förordning som omfattar alla onlineplattformar?
  5. Ställer du dig bakom en förordning som möjliggör och ställer krav på teknisk utveckling för att på ett effektivt och heltäckande sätt förebygga sexuella övergrepp mot barn på nätet både nu och i framtiden?

Moderaterna motiverar sina svar på frågorna så här:

Sexualbrott mot barn är bland de värsta brotten och ska bekämpas med kraft. För detta behöver de brottsbekämpande myndigheterna effektiva verktyg. Samtidigt ska vår lagstiftning alltid leva upp till högt ställda krav på rättssäkerhet och skydd för enskildas integritet och privatliv. Hederliga människor ska fortsatt exempelvis ha möjlighet att ha privata konversationer online och kommunicera via krypterade tjänster.

Vänsterpartiet motiverar sina svar på frågorna så här:

Chat control var ett EU-förslag som innebar att appar och sociala medier-plattformar skulle tvingas att skanna alla sina användares meddelanden. Förslaget lades fram av EU-kommissionen som en del av ett större paket som ska skydda barn mot exploatering på nätet.

Efter kritik mot de delar som skulle innebära en massövervakning har EU-parlamentet bland annat tagit bort alla delar om automatisk scanning. Det har gjort att alla partigrupper ställt sig bakom EU-parlamentets position. Förslaget ligger nu på is bland medlemsländerna och istället har man förlängt en annan, tillfällig lag för att motverka sexuella övergrepp mot barn på nätet.

Vänsterpartiet anser att den del av förordningen som handlar om Chat control inte skulle bidra till det syftet. Vidare skulle förslaget innebära en massövervakning av all kommunikation som inte är rimlig. Det finns mer effektiva åtgärder som måste sättas in för att skydda barn. Övergrepp mot barn ska alltid bekämpas kraftfullt men för det krävs, enligt polisen själva, istället och framförallt ökade polisiära resurser, ”patrullering” på nätet, fler utredare med rätt kompetens, bättre samverkan och en verksamhet där barnrättsperspektivet är i fokus. Det är åtgärder som Vänsterpartiet ställer sig bakom till 100 procent.

Sverigedemokraterna motiverar sina svar på frågorna så här:

Arbetet mot övergrepp mot barn är mycket viktigt. Men om ni med stöd till förordning menar ”Chatcontrol 2” så blir svaret nej. Lagstiftning som inte går att överblicka konsekvenserna av kan inte accepteras av rättsstater. Såväl FN:s människorättskommissionär och EU:s dataskyddsombudsman och många fler varnar för att förslaget kränker de grundläggande mänskliga rättigheterna. Allt privatliv skulle bli möjligt att spionera på för statsmakten, vilket inte är förenligt med ett fritt samhälle.

Övriga partier motiverar sina svar på varje fråga särskilt

FRÅGA 1: Ställer du dig bakom en förordning om att förebygga sexuella övergrepp mot barn på nätet genom att upptäcka och ta bort detta innehåll?

Socialdemokraterna: Ja. Sexuella övergrepp mot barn är ett avskyvärt brott som måste stoppas. Eftersom internet inte har några landsgränser behöver vi regler på EU-nivå. Det som är olagligt i verkligheten måste också göras olagligt på nätet.

Moderaterna: Ja (se generell motivering)

Vänsterpartiet: Ja (se generell motivering)

Kristdemokraterna: Ja. Det är av stor vikt att bekämpa övergrepp mot barn på nätet. Den digitala världen vet inga nationsgränser och därför behövs ett gemensamt arbete på EU-nivå när det gäller spridning av övergreppsmaterial på barn. Användandet av spårningsordrar ska vara underställda domstolsprövning för att värna integritet och rättssäkerhet.

Centerpartiet: Ja. Vi ställer oss bakom den version av förordningen som Europaparlamentet antog. Den anser vi är mycket mer balanserad, rättssäker och har en större respekt för integritet än kommissionens ursprungliga förslag.

Miljöpartiet: Ja, att inte få en lagstiftning på plats vore ett svek mot barnen. Sexuella övergrepp på nätet ökar mer och mer och det är tydligt att vi behöver en permanent lagstiftning. Det är ett oerhört problem att medlemsländerna inte har kommit längre i sina förhandlingar och vi kommer att fortsätta arbetet med frågan under de kommande åren.

Liberalerna: Ja. För Liberalerna är det en självklarhet att vi behöver göra mer för att både förebygga sexuella övergrepp och även ge det stöd och hjälp till dem som utsätts. Arbetet för barns rätt och skydd mot barnpornografi och alla andra former av sexualbrott måste förstärkas.

Sverigedemokraterna: Nej (se generell motivering)

 

FRÅGA 2: Ställer du dig bakom att en sådan förordning omfattar att upptäcka och ta bort känt och hittills okänt övergreppsmaterial på barn?

Socialdemokraterna: Ja. Det är en avgörande del av förslaget och helt nödvändigt. De som utsatts för obeskrivliga brott ska inte behöva kränks om och om igen när material från övergreppen sprids på nätet. Vi måste få verktygen för att bekämpa denna brottslighet.

Moderaterna: Ja (se generell motivering)

Vänsterpartiet: Ja (se generell motivering)

Kristdemokraterna: Ja. Övergreppsmaterial ska inte cirkulera på nätet, det måste stoppas. Ett barn som blir utsatt utsätts för ett nytt övergrepp varje gång någon person tittar på en bild av övergreppet. Utsatta barn har uttryckt att vetskapen att bilderna cirkulerar på nätet gör att de fysiska och psykiska såren från övergreppet aldrig får ro att läkas.

Centerpartiet: Nej. Vi vill att förordningen bara ska omfatta känt material. Det finns för stor risk att de tekniker som ska skanna efter okänt material på plattformarna får så kallade falska positiva träffar, som riskerar att få ödesdigra konsekvenser för den enskilda.

Miljöpartiet: Ja. Enligt EU-parlamentets förslag, som Miljöpartiet står bakom, ska plattformarna kunna åläggas att scanna efter både tidigare känt och tidigare okänt övergreppsmaterial. Utöver detta har vi föreslagit att det nya EU-centret ska ges i uppdrag att scanna publikt tillgängligt material efter känt material, för att snabbare kunna ta bort sådant innehåll.

Liberalerna: Ja. Politiken måste utformas med hänsyn till vetskapen om att bilder eller filmer som skildrar ett sexuellt övergrepp finns kvar på nätet är särskilt traumatiserande för det utsatta barnet vilket leder till att övergreppet kan ske om och om igen. Även i de fall där förövaren blir dömd för brottet kan bilderna finnas kvar i all evighet. Liberalerna anser att stödet bör ökas till exempelvis Ecpat som har tillgång till verktyg som i dag kan spåra upp och ta ner bilder och filmer som visar övergrepp på barn. På så sätt skapas förutsättningar för att barn som har utsatts för övergrepp kan läka.

Sverigedemokraterna: Nej (se generell motivering)

FRÅGA 3: Ställer du dig bakom att en sådan förordning inkluderar att upptäcka och stoppa grooming?

Socialdemokraterna: Ja. I Sverige utsätts vart fjärde barn under 15 år för vuxna som kontaktar dem i sexuellt syfte på nätet, så kan vi inte ha det.

Moderaterna: Ja (se generell motivering)

Vänsterpartiet: Ja (se generell motivering)

Kristdemokraterna: Kanske. Vad gäller grooming är det mer komplext utifrån ett integritetsperspektiv. Vi anser att nytt material och grooming ska undantas användandet av s.k. spårningsordrar.

Centerpartiet: Ja, det kan vi tänka oss. Men det förutsätter att en människa också kontrollerar alla sådana fall för att undvika så kallade falska positiva.

Miljöpartiet: Ja. Vi får inte missa möjligheten att införa lagstiftning som på ett effektivt sätt kan förebygga och bekämpa grooming. Den scanning efter grooming som EU-kommissionen föreslog dömdes ut av experter, men vi har istället föreslagit flera andra åtgärder mot grooming och att det nya EU-centret ska ges i uppdrag att arbeta för att få fram fler effektiva verktyg.

Liberalerna: Ja. De företag som driver sajter, sociala medier och onlinespel där förövarna kontaktar barn måste mötas av hårdare krav på att förebygga att övergrepp sker och se till att det finns tydlig information vart barnet ska vända sig för att rapportera om de blir utsatta för kränkningar och övergrepp.

Sverigedemokraterna: Nej (se generell motivering)

FRÅGA 4: Ställer du dig bakom en förordning som omfattar alla onlineplattformar?

Socialdemokraterna: Ja för att bekämpa detta avskyvärda brott krävs att vi förebygger och bekämpar det på alla plattformar.

Moderaterna: Ja (se generell motivering)

Vänsterpartiet: Ja (se generell motivering)

Kristdemokraterna: Ja. Det bör omfatta alla plattformar och även krypterade appar, annars blir det verkningslöst.

Centerpartiet: Ja, det kan vi ställa oss bakom, förutsatt att totalsträckskryptering inte bryts vid något tillfälle.

Miljöpartiet: Ja, och plattformar där risken för att sexuella övergrepp mot barn äger rum är särskilt stor bör omfattas av särskilt hårda krav.

Liberalerna: Kanske. Framförallt är det plattformar där barn befinner sig som behöver tydliga regelverk för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn.

Sverigedemokraterna: Nej (se generell motivering)

FRÅGA 5: Ställer du dig bakom en förordning som möjliggör och ställer krav på teknisk utveckling för att på ett effektivt och heltäckande sätt förebygga sexuella övergrepp mot barn på nätet både nu och i framtiden?

Socialdemokraterna: Ja. Digitala plattformar får inte vara frizoner för de som begår sexuella övergrepp mot barn. Om vi inte agerar så står vi utan regelverk för att rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet och det vore väldigt olyckligt, och ett svek mot de tusentals barn som utsätts för dessa fruktansvärda brott.

Moderaterna: Ja (se generell motivering)

Vänsterpartiet: Ja (se generell motivering)

Kristdemokraterna: Ja. Det är viktigt att täppa till luckor så att verktyget inte kringgås.

Centerpartiet: Ja, det gör vi. Men det förutsätter att även framtida tekniker inte på något sätt inskränker rätten till totalsträckskrypterad kommunikation.

Miljöpartiet: Ja. Vi står bakom EU-parlamentets krav på att EU-centret ska ges i uppdrag att bedriva forskningsarbete för att vi ska kunna få fram allt mer effektiva verktyg för att bekämpa övergreppsmaterial och grooming i framtiden.

Liberalerna: Ja. I framtagningen av ny lagstiftning är det viktigt att integritetsfrågorna analyseras noggrant. Så har inte fallet varit vid framtagandet av det förslag till CSA-förordning. Bland annat därför har Liberalerna röstat nej till förslaget i Europaparlamentet. Förslaget innehöll dessutom en rad oklarheter i relation till exempelvis Europakonventionen och EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, bland annat vad gäller integritetsintresset för krypterad digital korrespondens. Därför har Liberalerna konstaterat att vi inte kan ställa oss bakom förslaget i sin nuvarande form.

Sverigedemokraterna: Nej (se generell motivering)

 

Läs mer om vårt ställningstagande här: https://www.gp.se/debatt/tvinga-foretagen-att-agera-for-att-stoppa-grooming-av-barn-online.81a0516e-ab7d-44fc-ae6f-9d8cb52bfb90

Läs mer om om kommissionens förslag från 11 maj 2022 här: EU-lagstiftning mot sexuella övergrepp mot barn – Europeiska kommissionen (europa.eu)