2022-05-06

Brås uppföljning av brottet “utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling”

Brås uppföljning av brottet “utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling”

Den 29 april släppte Brottsförebyggande rådet (Brå) sin uppföljning av brottet ”utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling” de genomfört på uppdrag av regeringen. Brå har i denna uppföljning gått igenom handlingar från flertalet ärenden med detta brott från 2019 samt genomfört intervjuer med representanter från rättsväsende och socialtjänst. De har även deltagit på arbetspass med polisen samt studerat dokument, litteratur och kriminalstatistik.

Genomgång av ärenden

Som en del av utredningen har Brå gått igenom 69 ärenden som innefattar brottet “utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling” från 2019. Av Brås genomgång av ärenden framkommer det att ungefär 4 av 5 målsägare är flickor, att medelåldern bland målsägarna är 15 år samt att alla förövare är män och har en medelålder på 35 år. Brå har funnit att en tredjedel av ärendena har kopplingar till sugardejting samt bekräftar en bild från tidigare studier som visar att barn med erfarenhet av sexuella handlingar mot ersättning i högre grad än andra unga befinner sig i olika typer av utsatthet. De ser även att det är vanligt att en målsägare misstänks ha utsatts för flera olika brott vilket gör utredningarna komplexa.

I över hälften av ärendena som Brå granskat har det varit polisen som upprättat anmälan. Ungefär hälften av ärendena har lagts ner och de ärenden som läggs ner i störst utsträckning är så kallade försöksbrott samt ärenden då målsägaren inte medverkat i utredningen. I samtliga ärenden som Brå gått igenom och som avgjorts i domstol har den tilltalade dömts för brott. I några ärenden har brottet dock fått en annan rubricering i domen än köp av sexuell handling av barn. 


Brott som skett efter straffskärpning

Den 1 januari 2020 höjdes straffskalan för sexköpsbrott mot barn från böter eller fängelse i högst två år till fängelse i högst fyra år. På grund av detta har Brå även gjort en kompletterande genomgång av domar gällande brott som begåtts efter denna straffskärpning. Vad Brå funnit i denna genomgång är att ingen av domarna som innefattar “utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling” har lett till frihetsberövande straff trots lagskärpningen. 


Intervjumaterialet

I intervjumaterialet framkom det att det oftast är polisen som upptäcker och anmäler detta brott och inte de utsatta barnen själva. Upptäckten sker ofta i samband med andra utredningar där exempelvis mobiltelefonen eller andra lagringsmedier töms. Brå finner även att polisen arbetar begränsat med att aktivt upptäcka sexköpsbrott mot barn och att de enbart baserar sitt uppsökande arbete på en metod som innebär att de med fingerat namn tar kontakt med barn i syfte att få till ett möte och på så sätt förhindra utsatthet samt upptäcka pågående. Denna metod utförs i samverkan med socialtjänsten. 

När det kommer till utredningar av dessa brott så har Nationella operativa avdelningen (Noa) rekommenderat att det ska göras av regionala it-brottscentrum (RC3) men det visar sig att detta endast görs i fyra av sju polisregioner. Riksrevisionen lyfter detta i sin rapport om så kallade ISÖB-brott – brott som innefattar internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn. Där menar de att det är problematiskt att det inte görs på samma sätt i de olika regionerna då variationen riskerar att skapa problem med såväl styrning av verksamheten som med metodutveckling och uppföljning. I Brås intervjuer beskrivs även en problematik med att så kallade sexköpsbrott riskerar att hamna i skymundan då andra sexuella övergreppsbrott mot barn ökar. Detta på grund av personalbrist när det kommer till personal med kunskap om just denna typ av brott. 


Brås bedömning

I utredningen beskriver Brå brottet “utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling” som ett allvarligt brott med stort mörkertal som polis och socialtjänst behöver samverka kring i sitt uppsökande arbete. De menar att polisen kan komma att behöva ta fram alternativa metoder till sitt uppsökande arbete för att stärka det. Samverkan mellan polis och socialtjänst kan med fördel kan formaliseras både på en övergripande strategisk nivå samt på en operativ nivå. Brå skriver även att arbetet med denna brottstyp behöver organiseras på ett mer enhetligt sätt mellan och inom polisregionerna för att säkerställa att brottet inte faller mellan stolarna. 

Vid rapportens publicering har regeringen redan lämnat en proposition med förslag om att ytterligare höja minimistraffet för “utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling” till fängelse i sex månader. Brå menar att denna straffskärpning är motiverad när man ser till att det fortfarande idag är ovanligt med frihetsberövande straff för detta brott. 


Child10:s kommentar

Child10 har med spänning väntat på denna utredning som bekräftar den bild av verkligheten för utsatta barn som vi sett i våra rapporter och förmedlat till beslutsfattare – att arbetet mot kommersiell sexuell exploatering av barn är otillräckligt och bristfälligt. Att denna verklighet nu presenterats utifrån en statlig utredning gör att vi hoppas att skyddet och stödet för barn som utsätts kommer förbättras.

Brå lyfter i sin utredning flertalet av de förslag som Child10 drivit den senaste tiden, som exempelvis: 

  • fler regionkoordinatorer med särskilt fokus på barn
  • en nationell samordning av polisens arbete och förstärkt formell samverkan med socialtjänsten
  • en kunskapsökning hos alla instanser som kan komma att möta de utsatta barnen för att säkerställa att barn får det stöd de har rätt till
  • utveckling av fler uppsökande metoder för polisens identifierande arbete av barn som utsätts
  • möjligheten att utreda fler fall av kommersiell sexuell exploatering av barn som våldtäkt

Vi är speciellt glada över att Brå lyfter behovet av ett kunskapslyft vilket är något Child10 drivit under det senaste året. En viktig del i det kunskapslyftet är att ändra synen på kommersiell sexuell exploatering hos de som möter utsatta från att skuldbelägga barnet till att lägga ansvaret på förövaren. Detta då kommersiell sexuell exploatering inte är något barn väljer – det är något de utsätts för.